Doanh nghiệp
thân thiện
với môi trường

Chúng tôi cung cấp một khái niệm mới về nguyên liệu thân thiện với môi trường để bảo
vệ Trái đất và mở rộng việc sử dụng nhựa phân huỷ sinh học thân thiện với môi trường.

Biodegradable Additive

Đây là một khái niệm mới về chất phụ gia phân hủy sinh học thân thiện với môi trường có thể được tái chế trong khi vẫn duy
trì các đặc tính vật lý độc đáo của nhựa cho đến trước khi bị tiêu huỷ hoặc chôn lấp, biến đổi thành nhựa phân huỷ sinh học nếu ít nhất
1% tổng hàm lượng được thêm vào ở giai đoạn trộn nhựa thông thường.

Thông tin sản phẩm
Đặc tính Dạng viên (Pellet)
Chất liệu Tất cả các loại nhựa dựa trên olefin như PE, PP, v.v.
SCROLL